FSPassengers Aeroflot pack Просмотр ZIP-архива

39603-1978-russian-aeroflot.zip

Имя файла Дата Размер
russian-aeroflot/ 26.02.2010 14:03
russian-aeroflot/cpl_250accepted.wav 13.02.2010 20:34 43 KB
__MACOSX/ 26.02.2010 14:04
__MACOSX/russian-aeroflot/ 26.02.2010 14:04
__MACOSX/russian-aeroflot/._cpl_250accepted.wav 13.02.2010 20:34 193 B
russian-aeroflot/cpl_250ask.wav 13.02.2010 20:35 37 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cpl_250ask.wav 13.02.2010 20:35 193 B
russian-aeroflot/cpl_250notok.wav 13.02.2010 20:36 27 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cpl_250notok.wav 13.02.2010 20:36 193 B
russian-aeroflot/cpl_250ok.wav 13.02.2010 20:36 16 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cpl_250ok.wav 13.02.2010 20:36 193 B
russian-aeroflot/cpl_250rejected.wav 13.02.2010 20:37 43 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cpl_250rejected.wav 13.02.2010 20:37 193 B
russian-aeroflot/cpl_60kts.wav 13.02.2010 20:43 11 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cpl_60kts.wav 13.02.2010 20:43 193 B
russian-aeroflot/cpl_80kts.wav 13.02.2010 20:43 16 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cpl_80kts.wav 13.02.2010 20:43 193 B
russian-aeroflot/cpl_abortlanding.wav 13.02.2010 17:20 32 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cpl_abortlanding.wav 13.02.2010 17:20 193 B
russian-aeroflot/cpl_batteryoff.wav 13.02.2010 20:42 32 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cpl_batteryoff.wav 13.02.2010 20:42 193 B
russian-aeroflot/cpl_brakefailure.wav 13.02.2010 17:21 32 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cpl_brakefailure.wav 13.02.2010 17:21 193 B
russian-aeroflot/cpl_decompression.wav 13.02.2010 17:23 48 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cpl_decompression.wav 13.02.2010 17:23 193 B
russian-aeroflot/cpl_dooropen.wav 13.02.2010 17:24 37 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cpl_dooropen.wav 13.02.2010 17:24 193 B
russian-aeroflot/cpl_dooropen_npressure.wav 13.02.2010 17:25 27 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cpl_dooropen_npressure.wav 13.02.2010 17:25 193 B
russian-aeroflot/cpl_engineflameout.wav 13.02.2010 17:27 16 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cpl_engineflameout.wav 13.02.2010 17:27 193 B
russian-aeroflot/cpl_failelectric.wav 13.02.2010 17:31 21 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cpl_failelectric.wav 13.02.2010 17:31 193 B
russian-aeroflot/cpl_failelectrical.wav 13.02.2010 17:30 21 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cpl_failelectrical.wav 13.02.2010 17:30 193 B
russian-aeroflot/cpl_failenginehit.wav 13.02.2010 17:32 27 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cpl_failenginehit.wav 13.02.2010 17:32 193 B
russian-aeroflot/cpl_failflapairspeed.wav 13.02.2010 17:34 37 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cpl_failflapairspeed.wav 13.02.2010 17:34 193 B
russian-aeroflot/cpl_failflapmid.wav 13.02.2010 17:35 43 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cpl_failflapmid.wav 13.02.2010 17:35 193 B
russian-aeroflot/cpl_failflapnotdown.wav 13.02.2010 17:38 27 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cpl_failflapnotdown.wav 13.02.2010 17:38 193 B
russian-aeroflot/cpl_failhydraulic.wav 13.02.2010 17:38 21 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cpl_failhydraulic.wav 13.02.2010 17:38 193 B
russian-aeroflot/cpl_fastenseatbelt.wav 13.02.2010 17:39 40 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cpl_fastenseatbelt.wav 13.02.2010 17:39 193 B
russian-aeroflot/cpl_fastenwind.wav 13.02.2010 17:42 56 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cpl_fastenwind.wav 13.02.2010 17:42 193 B
russian-aeroflot/cpl_fireengine.wav 13.02.2010 17:12 21 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cpl_fireengine.wav 13.02.2010 17:12 193 B
russian-aeroflot/cpl_fl100a.wav 13.02.2010 17:46 27 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cpl_fl100a.wav 13.02.2010 17:46 193 B
russian-aeroflot/cpl_fl100b.wav 13.02.2010 17:45 21 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cpl_fl100b.wav 13.02.2010 17:45 193 B
russian-aeroflot/cpl_fl180a.wav 13.02.2010 17:48 27 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cpl_fl180a.wav 13.02.2010 17:48 193 B
russian-aeroflot/cpl_fl180b.wav 13.02.2010 17:49 27 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cpl_fl180b.wav 13.02.2010 17:49 193 B
russian-aeroflot/cpl_flapdis.wav 13.02.2010 17:54 21 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cpl_flapdis.wav 13.02.2010 17:54 193 B
russian-aeroflot/cpl_flapena.wav 13.02.2010 17:55 21 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cpl_flapena.wav 13.02.2010 17:55 193 B
russian-aeroflot/cpl_forgotdoor.wav 13.02.2010 17:56 21 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cpl_forgotdoor.wav 13.02.2010 17:56 193 B
russian-aeroflot/cpl_geardis.wav 13.02.2010 17:58 21 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cpl_geardis.wav 13.02.2010 17:58 193 B
russian-aeroflot/cpl_geardown.wav 13.02.2010 17:58 16 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cpl_geardown.wav 13.02.2010 17:58 193 B
russian-aeroflot/cpl_gearena.wav 13.02.2010 17:58 21 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cpl_gearena.wav 13.02.2010 17:58 193 B
russian-aeroflot/cpl_gearlockgreen.wav 13.02.2010 18:00 21 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cpl_gearlockgreen.wav 13.02.2010 18:00 193 B
russian-aeroflot/cpl_gearnotdown.wav 13.02.2010 18:01 48 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cpl_gearnotdown.wav 13.02.2010 18:01 193 B
russian-aeroflot/cpl_gearnotlocked.wav 13.02.2010 18:06 85 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cpl_gearnotlocked.wav 13.02.2010 18:06 193 B
russian-aeroflot/cpl_gearnotup.wav 13.02.2010 18:07 27 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cpl_gearnotup.wav 13.02.2010 18:07 193 B
russian-aeroflot/cpl_gearspeeddamaged.wav 13.02.2010 18:10 64 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cpl_gearspeeddamaged.wav 13.02.2010 18:10 193 B
russian-aeroflot/cpl_geartouchbad.wav 13.02.2010 18:10 32 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cpl_geartouchbad.wav 13.02.2010 18:10 193 B
russian-aeroflot/cpl_geartouchok.wav 13.02.2010 18:12 27 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cpl_geartouchok.wav 13.02.2010 18:12 193 B
russian-aeroflot/cpl_gearup.wav 13.02.2010 18:13 16 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cpl_gearup.wav 13.02.2010 18:13 193 B
russian-aeroflot/cpl_herewego.wav 13.02.2010 18:14 11 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cpl_herewego.wav 13.02.2010 18:14 193 B
russian-aeroflot/cpl_mayday.wav 13.02.2010 18:17 43 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cpl_mayday.wav 13.02.2010 18:17 193 B
russian-aeroflot/cpl_maydaydone.wav 13.02.2010 19:57 27 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cpl_maydaydone.wav 13.02.2010 19:57 193 B
russian-aeroflot/cpl_nohostess.wav 13.02.2010 19:59 16 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cpl_nohostess.wav 13.02.2010 19:59 193 B
russian-aeroflot/cpl_nomayday.wav 13.02.2010 17:15 37 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cpl_nomayday.wav 13.02.2010 17:15 193 B
russian-aeroflot/cpl_nomorefuel.wav 13.02.2010 20:00 64 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cpl_nomorefuel.wav 13.02.2010 20:00 193 B
russian-aeroflot/cpl_pan.wav 13.02.2010 20:01 32 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cpl_pan.wav 13.02.2010 20:01 193 B
russian-aeroflot/cpl_reverse.wav 13.02.2010 20:45 21 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cpl_reverse.wav 13.02.2010 20:45 193 B
russian-aeroflot/cpl_spoilerarmed.wav 13.02.2010 20:07 21 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cpl_spoilerarmed.wav 13.02.2010 20:07 193 B
russian-aeroflot/cpl_spoilerin.wav 13.02.2010 20:08 21 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cpl_spoilerin.wav 13.02.2010 20:08 193 B
russian-aeroflot/cpl_spoilerout.wav 13.02.2010 20:08 21 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cpl_spoilerout.wav 13.02.2010 20:08 193 B
russian-aeroflot/cpl_tailstrike.wav 13.02.2010 20:10 43 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cpl_tailstrike.wav 13.02.2010 20:10 193 B
russian-aeroflot/cpl_tireblowed.wav 13.02.2010 17:17 32 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cpl_tireblowed.wav 13.02.2010 17:17 193 B
russian-aeroflot/cpl_unfastenseatbelt.wav 13.02.2010 20:12 40 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cpl_unfastenseatbelt.wav 13.02.2010 20:12 193 B
russian-aeroflot/cpl_V1.wav 13.02.2010 20:47 11 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cpl_V1.wav 13.02.2010 20:47 193 B
russian-aeroflot/cpl_V2.wav 13.02.2010 20:47 11 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cpl_V2.wav 13.02.2010 20:47 193 B
russian-aeroflot/cpl_VR.wav 13.02.2010 20:48 11 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cpl_VR.wav 13.02.2010 20:48 193 B
russian-aeroflot/cplhard1.wav 13.02.2010 20:13 48 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cplhard1.wav 13.02.2010 20:13 193 B
russian-aeroflot/cplhard2.wav 13.02.2010 20:14 32 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cplhard2.wav 13.02.2010 20:14 193 B
russian-aeroflot/cplstress_bank.wav 13.02.2010 20:15 21 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cplstress_bank.wav 13.02.2010 20:15 193 B
russian-aeroflot/cplstress_bank1.wav 13.02.2010 20:15 27 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cplstress_bank1.wav 13.02.2010 20:15 193 B
russian-aeroflot/cplstress_g.wav 13.02.2010 20:21 27 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cplstress_g.wav 13.02.2010 20:21 193 B
russian-aeroflot/cplstress_g1.wav 13.02.2010 20:22 27 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cplstress_g1.wav 13.02.2010 20:22 193 B
russian-aeroflot/cplstress_g2.wav 13.02.2010 20:22 21 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cplstress_g2.wav 13.02.2010 20:22 193 B
russian-aeroflot/cplstress_gentle.wav 13.02.2010 20:23 43 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cplstress_gentle.wav 13.02.2010 20:23 193 B
russian-aeroflot/cplstress_goingdown.wav 13.02.2010 20:24 11 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cplstress_goingdown.wav 13.02.2010 20:24 193 B
russian-aeroflot/cplstress_goingdown1.wav 13.02.2010 20:24 27 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cplstress_goingdown1.wav 13.02.2010 20:24 193 B
russian-aeroflot/cplstress_goingdown2.wav 13.02.2010 20:25 21 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cplstress_goingdown2.wav 13.02.2010 20:25 193 B
russian-aeroflot/cplstress_stall.wav 13.02.2010 20:28 32 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cplstress_stall.wav 13.02.2010 20:28 193 B
russian-aeroflot/cplstress_stall1.wav 13.02.2010 20:30 21 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cplstress_stall1.wav 13.02.2010 20:30 193 B
russian-aeroflot/cplstress_tomuchdown.wav 13.02.2010 20:30 27 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cplstress_tomuchdown.wav 13.02.2010 20:30 193 B
russian-aeroflot/cplstress_tomuchdown1.wav 13.02.2010 20:31 32 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cplstress_tomuchdown1.wav 13.02.2010 20:31 193 B
russian-aeroflot/cplstress_whatdoing.wav 13.02.2010 20:31 16 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cplstress_whatdoing.wav 13.02.2010 20:31 193 B
russian-aeroflot/cplstress_whathell.wav 13.02.2010 20:31 16 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cplstress_whathell.wav 13.02.2010 20:31 193 B
russian-aeroflot/crew1_welcomeonboard.wav 21.02.2010 15:40 72 KB
russian-aeroflot/crew2_nighttakeoff.wav 13.02.2010 22:45 61 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._crew2_nighttakeoff.wav 13.02.2010 22:45 193 B
russian-aeroflot/crew2_safetyaboard.wav 14.02.2010 00:01 354 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._crew2_safetyaboard.wav 14.02.2010 00:01 193 B
russian-aeroflot/crew3_climbingdevice.wav 13.02.2010 22:29 50 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._crew3_climbingdevice.wav 13.02.2010 22:29 193 B
russian-aeroflot/crew4_levelautobelt.wav 13.02.2010 22:46 45 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._crew4_levelautobelt.wav 13.02.2010 22:46 193 B
russian-aeroflot/crew4_levelbelt.wav 13.02.2010 23:14 77 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._crew4_levelbelt.wav 13.02.2010 23:14 193 B
russian-aeroflot/crew5_fastenwind.wav 13.02.2010 22:04 82 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._crew5_fastenwind.wav 13.02.2010 22:04 193 B
russian-aeroflot/crew6_descent.wav 13.02.2010 22:06 56 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._crew6_descent.wav 13.02.2010 22:06 193 B
russian-aeroflot/crew6_descentautobelt.wav 13.02.2010 23:15 61 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._crew6_descentautobelt.wav 13.02.2010 23:15 193 B
russian-aeroflot/crew7_beforeland.wav 13.02.2010 22:08 61 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._crew7_beforeland.wav 13.02.2010 22:08 193 B
russian-aeroflot/crew7_beforelandnight.wav 13.02.2010 23:18 66 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._crew7_beforelandnight.wav 13.02.2010 23:18 193 B
russian-aeroflot/crew8_aftland.wav 13.02.2010 22:09 50 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._crew8_aftland.wav 13.02.2010 22:09 193 B
russian-aeroflot/crew9_atgate.wav 21.02.2010 15:45 104 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._crew9_atgate.wav 21.02.2010 15:45 193 B
russian-aeroflot/crew_0failproblem.wav 13.02.2010 22:14 109 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._crew_0failproblem.wav 13.02.2010 22:14 193 B
russian-aeroflot/crew_1faildescent.wav 13.02.2010 22:48 61 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._crew_1faildescent.wav 13.02.2010 22:48 193 B
russian-aeroflot/crew_2failbeforeland.wav 13.02.2010 23:26 77 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._crew_2failbeforeland.wav 13.02.2010 23:26 193 B
russian-aeroflot/crew_3failafterland.wav 13.02.2010 22:16 56 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._crew_3failafterland.wav 13.02.2010 22:16 193 B
russian-aeroflot/crew_4failatgate.wav 13.02.2010 22:51 45 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._crew_4failatgate.wav 13.02.2010 22:51 193 B
russian-aeroflot/crew_abortlanding.wav 13.02.2010 23:28 72 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._crew_abortlanding.wav 13.02.2010 23:28 193 B
russian-aeroflot/crew_aborttakeoff.wav 13.02.2010 22:18 56 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._crew_aborttakeoff.wav 13.02.2010 22:18 193 B
russian-aeroflot/crew_allpassleft.wav 13.02.2010 22:32 33 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._crew_allpassleft.wav 13.02.2010 22:32 193 B
russian-aeroflot/crew_allpsg_aboard.wav 13.02.2010 23:05 38 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._crew_allpsg_aboard.wav 13.02.2010 23:05 193 B
russian-aeroflot/crew_belly.wav 13.02.2010 22:55 50 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._crew_belly.wav 13.02.2010 22:55 193 B
russian-aeroflot/crew_destcancelled.wav 13.02.2010 23:30 88 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._crew_destcancelled.wav 13.02.2010 23:30 193 B
russian-aeroflot/crew_dmb.wav 13.02.2010 22:23 130 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._crew_dmb.wav 13.02.2010 22:23 193 B
russian-aeroflot/crew_dontserveground.wav 13.02.2010 23:38 27 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._crew_dontserveground.wav 13.02.2010 23:38 193 B
russian-aeroflot/crew_dontserveyet.wav 13.02.2010 23:39 33 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._crew_dontserveyet.wav 13.02.2010 23:39 193 B
russian-aeroflot/crew_dontserveyetclimb.wav 13.02.2010 23:39 27 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._crew_dontserveyetclimb.wav 13.02.2010 23:39 193 B
russian-aeroflot/crew_dontserveyetlow.wav 13.02.2010 23:39 27 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._crew_dontserveyetlow.wav 13.02.2010 23:39 193 B
russian-aeroflot/crew_fastenseatbelt.wav 13.02.2010 22:56 56 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._crew_fastenseatbelt.wav 13.02.2010 22:56 193 B
russian-aeroflot/crew_heartattack.wav 13.02.2010 22:31 70 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._crew_heartattack.wav 13.02.2010 22:31 193 B
russian-aeroflot/crew_playmovie.wav 13.02.2010 23:33 77 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._crew_playmovie.wav 13.02.2010 23:33 193 B
russian-aeroflot/crew_preignant.wav 13.02.2010 23:37 54 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._crew_preignant.wav 13.02.2010 23:37 193 B
russian-aeroflot/crew_preparetakeoff.wav 13.02.2010 22:25 50 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._crew_preparetakeoff.wav 13.02.2010 22:25 193 B
russian-aeroflot/crew_servedrink.wav 13.02.2010 22:57 40 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._crew_servedrink.wav 13.02.2010 22:57 193 B
russian-aeroflot/crew_servehotfood.wav 13.02.2010 23:34 56 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._crew_servehotfood.wav 13.02.2010 23:34 193 B
russian-aeroflot/crew_servesandwich.wav 13.02.2010 22:27 45 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._crew_servesandwich.wav 13.02.2010 22:27 193 B
russian-aeroflot/crew_serveturbul.wav 13.02.2010 23:38 33 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._crew_serveturbul.wav 13.02.2010 23:38 193 B
russian-aeroflot/crew_sorrycantdo.wav 13.02.2010 23:38 27 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._crew_sorrycantdo.wav 13.02.2010 23:38 193 B
russian-aeroflot/crew_unboarding.wav 13.02.2010 23:36 61 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._crew_unboarding.wav 13.02.2010 23:36 193 B
russian-aeroflot/crew_unfastenseatbelt.wav 13.02.2010 22:58 45 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._crew_unfastenseatbelt.wav 13.02.2010 22:58 193 B
russian-aeroflot/crew_violent.wav 13.02.2010 23:03 65 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._crew_violent.wav 13.02.2010 23:03 193 B
russian-aeroflot/cruise_01.wav 13.02.2010 22:34 56 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cruise_01.wav 13.02.2010 22:34 193 B
russian-aeroflot/cruise_02.wav 13.02.2010 23:07 35 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cruise_02.wav 13.02.2010 23:07 193 B
russian-aeroflot/cruise_03.wav 13.02.2010 23:40 29 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cruise_03.wav 13.02.2010 23:40 193 B
russian-aeroflot/cruise_04.wav 13.02.2010 22:37 61 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cruise_04.wav 13.02.2010 22:37 193 B
russian-aeroflot/cruise_05.wav 13.02.2010 23:08 51 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cruise_05.wav 13.02.2010 23:08 193 B
russian-aeroflot/cruise_06.wav 13.02.2010 23:42 40 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cruise_06.wav 13.02.2010 23:42 193 B
russian-aeroflot/cruise_07.wav 13.02.2010 22:39 61 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cruise_07.wav 13.02.2010 22:39 193 B
russian-aeroflot/cruise_08.wav 13.02.2010 23:11 51 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cruise_08.wav 13.02.2010 23:11 193 B
russian-aeroflot/cruise_09.wav 13.02.2010 23:43 45 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cruise_09.wav 13.02.2010 23:43 193 B
russian-aeroflot/cruise_10.wav 13.02.2010 22:41 51 KB
__MACOSX/russian-aeroflot/._cruise_10.wav 13.02.2010 22:41 193 B
russian-aeroflot/readme.rtf 26.02.2010 14:03 557 B
__MACOSX/russian-aeroflot/._readme.rtf 26.02.2010 14:03 82 B
__MACOSX/._russian-aeroflot 26.02.2010 14:03 193 B
avsim_su.diz 23.07.2011 19:15 406 B
Итого: 5 MB
Immediately tell, this file is created not me. I found it on the vast site FSPassengers.com I personally liked it, I decided to post. Can anyone here like it too. In general use, a good flight
→ Size: 3 MB
→ Date: 6 years ago (23.07.2011 18:03)
→ Author: James Melvin
→ Uploaded by: Alex_Esin (uploaded 2 files )
→ Approved by moderator: SLAVJAN
→ License: Freeware - Free version, Unlimited Distribution
→ Downloaded: 1125 time(s)